شکلات تلخ 75 درصد اوزل - Dark 75% Ozel

شکلات تلخ 75 درصد اوزل - Dark 75% Ozel

وزن مورد نظر خود را تعیین کنید.
تعداد مورد نظر خود را تعیین کنید.
مبلغ کالای شما :
40,500 تومان