شکلات تلخ 70 درصد دو سر پرس بیلوردی - Dark 70% Billordy

شکلات تلخ 70 درصد دو سر پرس بیلوردی - Dark 70% Billordy

وزن مورد نظر خود را تعیین کنید.
تعداد مورد نظر خود را تعیین کنید.
مبلغ کالای شما :
25,700 تومان