کاربر گرامی با عضویت در سایت حاجی بادومی شما قوانین و مقررات حاجی بادومی را پذیرفته اید.